Wednesday, September 27, 2006

Persoalan-persoalan Diri

firman Allah Ta’ala di bawah ini:
“Maka bertanyalah kepada ahli Zikir jika kamu belum mengetahui” (QS: An Nalh 43)
kemudian:
“Dan sebutlah (Nama) Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dengan suara yang tersembunyi (tidak mengeraskan suara),diwaktu pagi dan petang,dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”(QS:Al A’raaf 205)
Berkata Saidi Syekh Al Junaidi Al Baghdadi:”Bahwa semua Thariqat (jalan) itu tertutup bagi manusia,kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW”

Tuesday, September 26, 2006

SYAHADAH

beginilah secara ringkasnya penerangan saya tentang syahadah:

kita mula dengan rukun syahadah, ada empat perkara iaitu:
1.mengisbatkan dzat
2.mengisbatkan sifat
3.mengisbatkan af'al
4.membenarkan kerasulan Muhammad SAW.

secara kasar saya terangkan iaitu mengenai mengisbatkan Allah pada dzat Nya adalah dengan tidak menduakan (syirik) pada sifat yang layak bagi dzat Allah Taala:
Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu Taala Lilhawadith, Qiamuhu Binafsih dan Wahdaniat.

sekiranya kita mensyirikkan(mendua atau menyamakan) walaupun pada salah satu daripada sifat bagi dzat tersebut maka batallah syahadah kita. Maka hendaklah kita mengisbatkan bahawa tiada yang bersifat dengan sifat tersebut melainkan hanya dzat bagi Allah semata-mata. dengan itu dapatlah kita membezakan diantara Qadim dan Muhaddas dengan sifat pada dzatNya.

kemudian ialah mengisbatkan pada sifat(iaitu sifat yang berdiri dengan dzat), hendaklah kita kenal akan apakah sifat tersebut iaitu:
Qudrat,Iradat,Ilmu,Hayat,Sama'a, Basar dan Qalam.

maka isbatkanlah akan sifat yang berdiri dengan dzat tersebut supaya tidaklah kita mensyirikkan Allah pada sifatNya. sebagai contoh bila kita lihat pada sifat Qudrat, hendaklah kita mengisbatkan sifat tersebut kerana tiadalah yang bersifat dengan sifat Qudrat melainkan Allah. akan tetapi pada kita, maka berkuasa kita atas sifat Qudrat Allah dan bukannya sifat diri kita sendiri kerana sifat hamba (muhaddas) itu adalah lemah semata-mata. dengan itu dapatlah kita membezakan diantara Qadim dan Muhaddas pada sifatNya. akan tetapi, terbahagi sifat itu kepada dua pula iaitu sifat kaenat(barang yang dijadikan oleh Allah) dan sifat kamalat(sifat kesempurnaan Allah).sifat kamalat yang berdiri dengan dzat itulah yang wajib kita ketahui bagi membezakan diantara Qadim dan Muhaddas dan dapatlah kita mengisbatkan pada Allah pada sifatNya.


seterusnya ialah mengisbatkan Allah pada Af'alNya (perbuatan).
"Dan sesungguhnya Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu" -As Shafaat:ayat 96-
hedaklah kita mengisbatkan bahawa setiap perbuatan itu berlaku diatas sifat Qudrat dan Iradat Allah dan bukannya atas sifat makhluk itu sendiri. maka pada makhluk itu wajiblah ia bersifat dengan sifat lemah dari segala perbuatan dan tiada daya upaya melainkan dengan sifat Qudrat dan Iradat Allah semata-mata.

akhir sekali adalah membenarkan kerasulan Muhammad SAW.
hendaklah kita mengisbatkan bahawa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dan tiada lagi selepasnya. Bagindalah yang melengkapkan segala syariat para Nabi dan Rasul dengan lahirnya Islam iaitu syariat yang lengkap dan dipegang hingga ke akhir zaman.
wajib beriman bahawa Baginda bersifat dengan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah dan menolak sifat yang berlawanan dari sifat tersebut.

dengan itu maka dapatlah kita membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. maka barulah dikatakan seseorang itu Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. sekiranya dicantumkan dua kalimah tadi iaitu kalimah tauhid (La ilaha Ilallah) dan kalimah Rasul (Muhammad Rasulullah) maka dinamakan sebagai kalimah Syahadah dengan mengisbatkan sifat yang layak bagi Allah dan membenarkan kerasulan Muhammad sebagai Rasul. ini juga disebut sebagai tauhid dalam Usuluddin.

Perbezaan diantara Qadim dan Muhaddas dalam sudut Usuluddin.

sebelum saya meneruskan dengan penerangan saya, suka saya mengingatkan kita semua bahawa tujuan kita mendalami ilmu Usuluddin ini adalah supaya dapat kita membezakan diantara Qadim dan Muhaddas, supaya tidaklah nanti kita secara sedar atau tidak telah mensyirikkan Allah dengan sesuatu sama ada pada dzat,sifat mahupun pada af'al.

Qadim bermaksud "kekal" iaitu Allah dan Muhaddas pula bermaksud "baharu" iaitu sekalian makhluk.

cara untuk melepaskan diri kita dari mensyirikkan Allah adalah dengan nafi dan isbat pada dzat, sifat dan af'al Allah. kaedah ini dinamakan sebagai kaedah mentauhidkan Allah.
Syirik dan Tauhid adalah dua perkara yang berlawanan diantara satu sama lain.
Oleh itu, hendaklah kita pastikan bahawa kita tetap mentauhidkan Allah kerana sekiranya tidak maka bermakna kita telah mensyirikkan Allah.

hendaklah kita benar-benar fasih akan perbezaan diantara Qadim dan Muhaddas (kaenat) agar dapat kita mentauhidkan Allah. setelah fasih dan masak kita akan perbezaan tersebut, maka dapatlah kita lihat akan fungsi Muhaddas (kaenat). sekiranya kita masih tidak dapat menguasai akan perbezaan ini, dikhuatiri kita tidak dapat memahami dan membezakan iktikad yang menyalahi syarak.

terdapat empat iktikad tentang fungsi kaenat iaitu:

1.sekiranya kita beriktikad bahawa kaenat boleh memberikan bekas dengan tabiatnya(dzat) seperti api boleh membakar, maka para ulama menghukumkan kafir sebab yang boleh memberikan bekas hanyalah Allah semata-mata.

2.sekiranya kita beriktikad kaenat boleh memberi bekas dengan sifat kudrat Allah padanya seperti pada kaenat itu ada daya upaya sendiri untuk melakukan perbuatannya, maka para ulama menghukumkan fasiq dan bidaah. inilah iktikad fahaman Muktazilah. padahal yang berkudrat pada hakikatnya hanya Allah semata-mata.

3.sekiranya kita beriktikad bahawa kaenat tidak memberi bekas dengan kekuatannya sendiri melainkan Allah akan tetapi pada masa yang sama disertai dengan kepercayaan bahawa terdapat hubungan yang lazim diantara sebab pada akal dan pada adat seperti kenyang selepas makan, maka ulama menghukumkan jahil dari sudut adat.

4.sekiranya kita beriktikad kaenat tidak boleh memberikan bekas sama ada pada tabiat atau kekuatannya dan hanya Allah sahaja yang dapat memberikan bekas seperti api tidak dapat membakar nabi Allah Ibrahim a.s. inilah iktikad yang diterima oleh ijmak ulama dan merupakan iktikad oleh ahli sunnah waljama'ah.

setelah dapat kita menetapkan iktikad yang benar untuk kita pegang, maka dapatlah kita menilai semula kesempurnaan syahadah kita dalam ilmu Usuluddin.

USULUDDIN

setelah kita ketahui akan hukum-hukum yang terlibat dalam perihal Usuluddin ini(Sila tambah jika ada yang tertinggal), maka bermulalah pengenalan kita akan sifat-sifat Allah itu.

"dan hendaklah kamu berusaha mencari ilmu yang meyakinkan bahawa tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah" Muhammad - ayat 19

sifat Allah yang wajib diketahui adalah sebanyak 20. iaitu:

Wujud -sifat nafsiah (sifat diri dzat wajibal wujud)

Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu Taala Lilhawadith, Qiamuhu Binafsih, Wahdaniat - sifat salbiah (sifat yang menafikan atau menolak sifat yang tidak layak bagi dzat wajibal wujud)

Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama', Basar, Kalam - sifat ma'ani (sifat yang berdiri dengan dzat)

Qodirun, Muridun, A'limun, Hayyun, Sami'un, Basirun dan Mutakallimun - sifat maknawi (sifat yang menunjukkan keadaan hal bagi dzat)

kemudian perlu juga untuk tahu akan sifat mustahil bagi Allah iaitu sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib.

Setelah kita tahu akan sifat nafsiah,salbiah, ma'ani, maknawiyah. Dipecahkan sifat tersebut kepada dua kategori yang berlainan iaitu:

sifat istighna (kaya dzat Allah berdiri dengan sendiri) - Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu Taala Lilhawadith, Qiamuhu Binafsih, Samak, Basar, Kalam, Samiun, Basirun dan Mutakallimun.

sifat iftiqar (kaya dzat Allah berkehendak makhluk kepadaNya) - Wahdaniat, Kudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Qodirun, Muridun, A'limun, dan Haiyun.

terbahaginya sifat-sifat yang 20 itu kepada dua (istighna dan istiqar) adalah kerana yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang menunjukkan sifat Allah yang terkaya dari segala sesuatu dan tidak pula berhajat kepada sesuatu apapun serta menjadi tumpuan sekalian makhluk.

Monday, September 25, 2006

Kisah Syeikh Abdul Qadir Jailani

Asy-Syaikh
Abdul Qadir Al-Jailani

Biografi Syaikh Abdul Qadir Al Jailani termuat dalam kitab Adz Dzail 'Ala Thabaqil Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam Ibnu Rajab Al Hambali. Tetapi, buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Beliau adalah seorang ulama besar sehingga suatu kewajaran jika sekarang ini banyak kaum muslimin menyanjungnya dan mencintainya. Akan tetapi kalau meninggi-ninggikan derajat beliau berada di atas Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, maka hal ini merupakan suatu kekeliruan. Karena Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam adalah rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul yang derajatnya tidak akan pernah bisa dilampaui di sisi Allah oleh manusia siapapun.

Ada juga sebagian kaum muslimin yang menjadikan Syaikh Abdul Qadir Al Jailani sebagai wasilah (perantara) dalam do'a mereka. Berkeyakinan bahwa do'a seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan perantaraannya. Ini juga merupakan kesesatan.

Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara tidak ada syari'atnya dan ini sangat diharamkan. Apalagi kalau ada yang berdo'a kepada beliau. Ini adalah sebuah kesyirikan besar. Sebab do'a merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Allah melarang makhluknya berdo'a kepada selainNya. Allah berfirman, yang artinya:

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. Al Jin:18)

Kelahirannya
Syaikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang 'alim di Baghdad yang lahir pada tahun 490/471 H di kota Jailan atau disebut juga Kailan. Sehingga di akhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani atau Al Kailani atau juga Al Jiliy.

Pendidikannya
Pada usia yang masih muda beliau telah merantau ke Baghdad dan meninggalkan tanah kelahirannya. Di sana beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthath, Abul Husein Al Farra' dan juga Abu Sa'ad Al Mukharrimi sehingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama.

Pemahamannya
Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini pada masa hidup beliau. Beliau adalah seorang alim yang beraqidah ahlus sunnah mengikuti jalan Salafush Shalih. Dikenal banyak memiliki karamah-karamah. Tetapi banyak pula orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, "thariqah" yang berbeda dengan jalan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya dan lainnya.

Syaikh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan dalam kitabnya, Al Ghunyah, "Dia (Allah) di arah atas, berada di atas 'ArsyNya, meliputi seluruh kerajaanNya. IlmuNya meliputi segala sesuatu. "Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits, lalu berkata, "Sepantasnya menetapkan sifat istiwa' (Allah berada di atas 'ArsyNya) tanpa takwil (menyimpangkan kepada makna lain). Dan hal itu merupakan istiwa' dzat Allah di atas 'Arsy.

Dakwahnya
Suatu ketika Abu Sa'ad Al Mukharrimi membangun sekolah kecil di sebuah daerah yang bernama Babul Azaj dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Syaikh Abdul Qadir. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memeberikan nasehat kepada orang-orang yang ada di sana, sampai beliau meninggal dunia di daerah tersebut.

Banyak sudah orang yang bertaubat demi mendengar nasihat beliau. Banyak orang yang bersimpati kepada beliau, lalu datang ke sekolah beliau. Sehingga sekolah ini tidak kuat menampungnya. Maka diadakan perluasan.

Imam Adz Dzahabi dalam menyebutkan biografi Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dalam Siyar A'lamin Nubala, menukilkan perkataan Syaikh sebagai berikut, "Lebih dari lima ratus orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari seratus ribu orang telah bertaubat."

Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti Al Hafidz Abdul Ghani yang menyusun Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam. Ibnu Qudamah penyusun kitab fiqh terkenal Al Mughni.

Wafatnya
Beliau Wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabi'ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.

Pendapat ulama
Ketika ditanya tentang Syaikh Abdul Qadir Al jailani, Ibnu Qudamah menjawab, "Kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya. Beliau sangat perhatian kepada kami. Kadang beliau mengutus putra beliau Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Terkadang beliau juga mengirimkan makanan buat kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam shalat fardhu."

Ibnu Rajab di antaranya mengatakan, "Syaikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang yang diagungkan pada masanya. Diagungkan oleh banyak para syaikh, baik ulama dan para ahli zuhud. Beliau memiliki banyak keutamaan dan karamah. Tetapi ada seorang yang bernama Al Muqri' Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri (orang Mesir) mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia telah menulis perkara-perkara yang aneh dan besar (kebohongannya). Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta, jika dia menceritakan segala yang dia dengar. Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tenteram untuk meriwayatkan apa yang ada di dalamnya, kecuali kisah-kisah yang telah masyhur dan terkenal dari kitab selain ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang jauh (dari agama dan akal), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan yang batil tidak terbatas. Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syaikh Abdul Qadir Al Jailani. Kemudian aku dapatkan bahwa Al Kamal Ja'far al Adfawi telah menyebutkan bahwa Asy Syathnufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini."

Ibnu Rajab juga berkata, "Syaikh Abdul Qadir Al Jailani memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang terkenal. Beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang banyak berkaitan dengan nasehat dari majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang pada sunnah. "

Imam Adz Dzahabi mengatakan, "intinya Syaikh Abdul Qadir Al Jailani memiliki kedudukan yang agung. Tetapi terdapat kritikan-kritikan terhadap sebagian perkataannya, dan Allah menjanjikan (ampunan atas kesalahan-kesalahan orang-orang beriman). Namun sebagian perkataannya merupakan kedustaan atas nama beliau." (Syiar XX/451).

Imam Adz Dzahabi juga berkata, "Tidak ada seorangpun para ulama besar yang riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak kisah hikayat, selain Syaikh Abdul Qadir Al Jailani, dan banyak di antara riwayat-riwayat itu yang tidak benar bahkan ada yang mustahil terjadi."

Syaikh Rabi' bin Hadi Al Makhdali berkata dalam kitabnya, Al Haddul Fashil, hal.136, "Aku telah mendapatkan aqidah beliau (Syaikh Abdul Qadir Al Jailani) di dalam kitabnya yang bernama Al Ghunyah. Maka aku mengetahui dia sebagai seorang Salafi. Beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan aqidah-aqidah lainnya di atas manhaj salaf. Beliau juga membantah kelompok-kelompok Syi'ah, Rafidhah, Jahmiyyah, Jabariyyah, Salimiyah, dan kelompok lainnya dengan manhaj Salaf.

Ujian bagi Syeikh Abdul Qadir al-Jailani

Ujian dalam bidang Ilmu

Suatu ketika "Jibril" datang menghadapnya dengan membawa kendaraan Buraq,
katanya: "Aku diperintahkan Allah untuk mengantarkan engkau menghadap-Nya,
kendaraan telah aku siapkan". Sejenak terdiamlah Abdul Qadir, dan karena
keluasan ilmunya, maka tahulah ia bahwa yang datang bukanlah malaikat Jibril
a.s. yang Sebenarnya, akan tetapi iblis yang dilaknati Allah yang menyihir wujudnya. Abdul Qadir menjawab: "Enyahlah, wahai engkau Iblis yang dilaknati !". Namun seketika Iblis tetap Iblis, tidak
berhasil dengan cara halus, ia menggunakan cara yang paling halus dengan
menaikkan kemampuan yang digodanya, katanya: "Baiklah Abdul Qadir, engkau
telah selamat dari rencanaku berkat keluasan ilmumu".
Bukanlah seorang Abdul Qadir apabila ia bangga dengan ucapan Iblis
sedemikian itu, namun sebaliknya ia
menjawab: "Jangan kau goda aku, aku selamat dari godaan ini bukan karena
keluasan ilmuku, akan tetapi karena berkat Rahmat Allah lah maka aku lepas
dari perangkapmu".


Ujian dalam bidang Ekonomi

Ujian yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani ini terjadi di saat Abdul
Qadir berada di hutan belantara, jauh dari makanan dan minuman. Lama ia
menahan haus dan lapar, tiba-tiba turunlah hujan, dan sang Syeikh dapat
meredakan
dahaganya. Dan tidak terduga memancarlah sinar terang, dan ia berkata:
"Akulah
Tuhanmu, sekarang bagimu telah aku halalkan segala yang haram". Mendengar
kata-kata itu segera Abdul Qadir membaca ta'awwudz: "A'udzubillahi
minasy-syaithanir-rajiim" (aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk). Karena jelas bahwa perkataan itu jelas bukan dari Tuhan,
sebab Allah tak mungkin memberikan prioritas kepada siapapun untuk
menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan-Nya, termasuk dirinya. Syaitan
meninggalkan dirinya dengan berujar: "Dengan Ilmu dan Rahmat Allah lah maka
engkau
selamat dari tipu dayaku".


Ujian kekhusyuan dalam Beribadah

Pada suatu malam saat Abdul Qadir shalat di Masjid Manshur, merayaplah
seekor ular dengan moncong terbuka merayapi sejadahnya. Ketika akan sujud,
diangkatnya ular itu dan ia meneruskan sujudnya. Saat ia membaca tahiyat,
ular
itu merayap ke pangkuan dan melingkari lehernya yang kemudian selesai
taslimah. Keesokan harinya ketika ia akan tafakkur, ia berjumpa dengan
seorang laki-laki dengan kedua mata vertikal -- yaitu jin -- yang berkata
kepadanya:
"Akulah ular kemarin yang datang kepadamu, banyak sekali aku menguji para
hamba Allah dengan cara semacam kemarin, beberapa di antaranya tenang dari luar
namun gelisah di dalam hatinya, sedangkan sebagian lagi tenang dalam hatinya
tetapi resah di luarnya. Dan bagimu tidak ada engkau termasuk golongan yang pertama dan bukan
pula yang kedua."

Labels